Slide One

ALLE MINERALEN EN SPORENELEMENTEN
IN DE JUISTE VERHOUDING AANWEZIG

Slide One

ALLE MINERALEN EN SPORENELEMENTEN
IN DE JUISTE VERHOUDING AANWEZIG

Slide One

ALLE MINERALEN EN SPORENELEMENTEN
IN DE JUISTE VERHOUDING AANWEZIG

HET BREDERE PERSPECTIEF

Al 150 jaar zijn we onze bodems aan het uitputten! Planten groeien weliswaar gestimuleerd door de kunstmest, maar ze hebben wel een tekort aan essentiële sporenelementen. 150 jaar kunstmest hebben de bodems in het Westen sterk uitgeput. Men oogst 60 mineralen en strooit er slechts enkele terug. Er zijn slechts een 16-tal mineralen in voldoende hoeveelheden aanwezig, de andere -meer dan 40- worden NOOIT aangevuld. Vandaar dat planten niet zo gezond zijn en voortdurend gesproeid moeten worden met allerlei producten om de opruimers van de natuur af te weren. Van tientallen mineralen die ieder jaar beetje bij beetje uit de bodem verdwijnen en die nooit worden aangevuld, weten we dat ze essentieel zijn voor gezonde gewassen. We kweken planten die volgens de normen van de natuur niet voldoen en dus opgeruimd moeten worden. Ongezonde planten zenden andere signalen uit dan gezonde. Insecten kunnen die waarnemen en zoeken dergelijke planten op. Schimmels en bacteriën ondervinden ook veel minder weerstand en kunnen tot ziekten uitbreken.

NAAR EEN VRUCHTBARE BODEM

Vooral zandige gronden zijn niet optimaal om gewassen te telen. De grond is er arm, te zuur en de weersomstandigheden zijn soms extreem. Veruit het goedkoopste en meest efficiënte middel om uw bodem weer gezond te maken is het bemesten met oermineralen, zoals kleimineralen en lavameel. Dit is bewezen het beste wat er is om uw grond met mineralen te bemesten.

IJSTIJDEN ZORGDEN VOOR VRUCHTBARE GRONDEN

De rivieren die de ijsmeren voedden na het smelten van het ijs, brachten grote hoeveelheden verweerd oergesteente mee in de vorm van slib. Toen het water was weggeëbd, lag er op de bodem een dun laagje mineralen. Het was dit dunne laagje mineralen dat de bodems zo vruchtbaar maakte. Het is precies deze hypervruchtbare toplaag van mineralen die in BARA BIOMINERAL! zit.

ALLE MINERALEN EN SPORENELEMENTEN ZIJN IN DE JUISTE VERHOUDING AANWEZIG

BARA BIOMINERAL! is voor 100% oergesteentepoeder van afgezette mineralen vanuit de oerknal. BARA is meer dan de som van al zijn bestanddelen. Het bezit ook eigenschappen die de chemicus nog niet kan definiëren, maar die de gebruiker wel ziet en bemerkt. Dit komt doordat BARA BIOMINERAL! alle mineralen –meer dan 50 verschillende- en sporenelementen in exact de goede verhouding heeft!

BARA BIOMINERAL! bevordert de bodemstructuur door de vorming van kleihumuscomplexen en zorgt zo voor de humusopbouw in de bodem. De grond wordt in de loop der jaren makkelijker en beter om te bewerken. Hiermee stijgt het vermogen van de grond om voeding en water vast te houden. Dit reduceert het nitraatverlies in de bodem. BARA BIOMINERAL! verbetert de structuur van met name alle zandige gronden. Door de onderlinge verbinding tussen de fijne kleideeltjes, zanddeeltjes en organisch materiaal wordt de grond ruller.

STIMULEREN BODEMLEVEN

Een gezonde bodem bevat miljarden bacteriën van duizenden soorten. Zij regelen tal van essentiële processen. Een gezonde bodem is onmisbaar voor de ontwikkeling van sterke, gezonde planten, die minder vatbaar zijn voor ziekten, plagen en stress en hen optimaal laat groeien. Voor een gezonde bodem zijn twee factoren belangrijk: nuttige schimmels (de mycorrhiza’s) en nuttige bodembacteriën.

KATALYSATOR VOOR HET ‘BODEMPROCES’

BARA BIOMINERAL! bevat van nature nuttige bodembacteriën, onder meer stikstof fixerende bacteriën zoals de vrijlevende Azotobacteriën. Deze bacteriën nemen stikstof (N2) uit de lucht op en leggen dit vast in de bodem. Planten kunnen zelf geen stikstof uit de lucht opnemen. Daarnaast heeft BARA BIOMINERAL fosfaatvrijmakende bacteriën. Fosfaatvrijmakende bacteriën vergroten de beschikbaarheid van fosfaat voor de plant. BARA BIOMINERAL! is hiermee dé uitgelezen katalysator om het biologisch proces in de bodem op gang te brengen.

HERMINERALISATIE VAN DE BODEM

Bodemleven floreert door de gunstige bacteriën en schimmels. Ze helpen de planten op allerlei manieren. BARA BIOMINERAL! maakt, aangebracht op landbouwgrond, een wereld van verschil. Het zorgt er niet alleen voor dat de planten de nodige zeldzame sporenelementen krijgen, de gunstige schimmels en bacteriën exploderen bij een hermineralisatie van de bodem in aantal.

UITGEBALANCEERDE WISSELWERKING MICROLEVEN

Net als voor de mens zijn mineralen voor dier en plant essentieel. In de bodem zijn ze onontbeerlijk voor het bestaan van het microleven. Dit microleven staat volledig ‘in dienst’ van de planten. Er ontstaat een soort wisselwerking. De planten leveren de suikers en krijgen in ruil voedingsstoffen van schimmels en bacteriën. Deze kunnen de voeding veel beter uit de bodem halen dan dat de planten dit kunnen. Andere bacteriën maken zware metalen onschadelijk, brengen stikstof in de bodem, of maken ziekmakende bacteriën en schimmels onschadelijk. Een bodem wordt nog steeds voornamelijk beoordeeld op zijn chemische samenstelling en niet op zijn biologische eigenschappen. Echter, de biologische eigenschappen zijn zeker zo belangrijk, zoniet belangrijker.

Zo is BARA BIOMINERAL! een belangrijke voedingsbron voor gezond bodemleven.

GEWASSEN AL VEEL MINDER VATBAAR VOOR INSECTEN EN SCHIMMELS

BARA BIOMINERAL! bevat veel silicium. Silicium verhoogt de stevigheid van de celwanden van planten. Hierdoor is de plant steviger en weerbaarder tegen ziekten en insecten. Silicium is voor plant en dier van essentieel levensbelang met het oog op de opbouw van celwanden. Silicium zorgt ervoor dat gewassen toetsbaar gezonder zijn, waardoor ze minder vatbaar voor schimmels en insecten zijn.

LANGDURIGE WERKING

BARA BIOMINERAL! zorgt voor evenwicht in de bodem. Het geeft langzaam zijn mineralen vrij en heeft daardoor een langdurende werking.
Het verbetert ook het watervasthoudend vermogen van de bodem en spoelt niet uit. Dit maakt het mogelijk om het voor meerdere jaren ineens toe te dienen. Door het jaarlijks toe te dienen wordt uw bodemvruchtbaarheid duurzaam en substantieel verbeterd.

De mineralen in BARA BIOMINERAL! hebben een heel groot absorptievermogen. Dit betekent dat ze de ionen K, Ca, Mg, Na, NH3 en sporenelementen in grote hoeveelheden aan zich kunnen binden en pas dan vrijgeven als de concentratie in de bodem van één van deze elementen afneemt, of als de plant erom vraagt. Daarnaast binden ze negatief geladen ionen, zoals nitraat en fosfaat. BARA BIOMINERAL! verhindert de uitspoeling van nitraat en fosfaat naar het grondwater. Zo zorgt BARA BIOMINERAL! voor een constante toevoer van allerlei voedingsstoffen in een gedoseerde vorm.

BARA BIOMINERAL! EN COMPOST: EEN GOED HUWELIJK

BARA BIOMINERAL! is een perfecte aanvulling op uw compost. De aanwezige klei verbetert de levensduur en effect van compost. Voedingstoffen die uit de compost vrijkomen worden door BARA BIOMINERAL! vastgehouden en spoelen niet uit. De kleimineralen zorgen samen met compost voor aggregaatvorming door de aanwezigheid van calcium
* De ammonium stikstof die vrijkomt uit de compost wordt door de BARA kleimineralen gebufferd en spoelt niet uit.
* Kleimineralen blijven na afbraak van compost in de vollegrond langdurig aanwezig. Ook de komende jaren heb je daarom dus nog veel plezier van de buffering en het vochtvasthoudende vermogen van deze kleimineralen.
De gebufferde voedingsstoffen spoelen niet uit en blijven beschikbaar, plantenwortels halen de voedingsstoffen van het kleicomplex.

Het droge BARA BIOMINERAL! laat zich goed inmengen in compost.

BARA BIOMINERAL! EN POTGROND: EEN PERFECTE MIX

Veel terrasplanten en perkgoed wordt opgepot in potgrond. Veelal droogt potgrond snel uit. Als potgrond eenmaal te droog is, wordt het water niet meer opgenomen. Je ziet dit doordat het water wat je geeft direct weer onder uit de pot stroomt. Door toevoeging van BARA BIOMINERAL! wordt het vocht veel beter vastgehouden. Ook nadat het een keer te droog heeft gestaan, zul je zien dat de potgrond weer snel water kan opnemen.

BARA BIOMINERAL! heeft het vermogen om voedingstoffen vanuit de toegediende meststoffen vast te houden, totdat je terrasplanten het weer nodig hebben. Dit voorkomt het uitspoelen van de waardevolle voedingstoffen en mineralen. Hierdoor kun je langer genieten van je terrasplanten en hun uitbundiger groei en bloei!