Algemene voorwaarden

Algemene verkoop‑ en leveringsvoorwaarden van:

  

ST AGRO ADVIES  te Liempde

ST AGRO ADVIES  treedt op als verkoper van BARA mineralen uit Zweden.

Gebied van toepassing:

1.1.

Tenzij schriftelijk ander is overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met  ST AGRO ADVIES .

1.2.

Aanvullingen, wijzigingen, nadere afspraken of regelingen, afwijkende bedingen op de overeenkomst of deze algemene voorwaarden waarbij ST AGRO ADVIES  verplichtingen aangaat of instemt met een lagere verkoopprijs, gelden niet als tussen partijen overeengekomen, zolang zij niet door ST AGRO ADVIES  schriftelijk zijn bevestigd ST AGRO ADVIES  behoudt zich te allen tijde het recht voor van de in deze algemene voorwaarden voorkomende bedingen geen gebruik te maken.

1.3.

Onderstaande voorwaarden blijven uitsluitend gelden ook indien het briefpapier, de facturen en/of de overige bescheiden afkomstig van de wederpartij verwijzen naar of vermelden dat zijn/haar of andere algemene voorwaarden van toepassing zouden zijn. Tenzij dit schriftelijk wordt overeengekomen, wordt de toepasselijkheid van algemene voorwaarden of de bedingen van de wederpartij uitdrukkelijk uitgesloten. Indien er een tegenstrijdigheid ontstaat tussen de onderstaande voorwaarden en de bepalingen in de overeenkomst, prevaleren de bepalingen in de overeenkomst.

 

Aanbiedingen en overeenkomst:

2.1.

Alle aanbiedingen, voorraadlijsten en prijscouranten zijn steeds geheel vrijblijvend. Alle aanbiedingen gelden voor de termijn zoals in de aanbieding is vermeld. Indien er geen termijn is vermeld, geldt de aanbieding twintig dagen. Een aanbieding kan door ST AGRO ADVIES  worden verlengd door een schriftelijke mededeling aan de wederpartij, waarin ook de duur van de verlenging staat vermeld.

Er is eerst dan sprake van een overeenkomst c.q. een bestelling/opdracht geldt eerst dan als aangenomen – ook wanneer gebruik is gemaakt van een vertegenwoordiger of wederverkoper – wanneer zulks schriftelijk door ST AGRO ADVIES  is bevestigd of indien na de totstandkoming van de overeenkomst c.q. na ontvangst van de bestelling/ opdracht uitvoering daarvan heeft plaatsgevonden door ST AGRO ADVIES . Bij verkoop uit (magazijn)voorraad kan de factuur in de plaats treden voor de schriftelijke bevestiging.

De volmacht van de vertegenwoordiger of wederverkoper strekt niet verder dan wat algemeen gebruikelijk is. De vertegenwoordiger of wederverkoper mag niet van deze voorwaarden afwijken dan krachtens uitdrukkelijke schriftelijke volmacht voor iedere overeenkomst afzonderlijk te verlenen.

 

Prijzen:

3.1.

Bij levering binnen Nederland luiden de prijzen, exclusief btw, voor zover langs verharde wegen met gewoon transportmiddel bereikbaar, tenzij anders overeengekomen.

3.2.

In alle andere gevallen gelden de prijzen af fabriek/magazijn tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.3.

In alle gevallen geldt dat de prijzen luiden in euro’s, exclusief de met betrekking tot de overeenkomst verschuldigde vrachten, in‑ en uitvoerrechten, stations‑, bewakings‑, inklarings‑, verzekeringskosten, belastingen of andere heffingen zijn.

3.4.

Indien (nog) geen prijs is overeengekomen worden de op het moment van levering door ST AGRO ADVIES  gehanteerde prijzen en tarieven aan de wederpartij berekend.

3.5.

Alle leveranties geschieden tegen de overeengekomen prijzen, met dien verstande dat, indien na het sluiten der overeenkomst materialen, verpakkingen, grondstoffen, halffabricaten, lonen, premies welke ook maar, vracht, belastingen, valutakoersen, en/of ander factoren, die de prijs van de goederen mede bepalen, een wijziging ondergaan, ST AGRO ADVIES  gerechtigd is haar prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Een dergelijke prijsaanpassing geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te (doen) ontbinden, tenzij de prijsaanpassing een verhoging van meer dan 15% betreft.

3.6.

Alle prijzen kunnen jaarlijks per 1 januari worden geïndexeerd/aangepast als daar toe aanleiding is. Het geinxeceerde bedrag zal gemotiveerd aan de afnemer worden gecommiciceerd.

 

Levering en risico:

4.1.

De opgegeven levertijden gelden slechts bij wijze van inlichting en bij benadering. Indien ST AGRO ADVIES  afhankelijk is van nadere door de wederpartij te verstrekken gegevens begint de levertijd te lopen, nadat ST AGRO ADVIES  die gegevens volledig heeft ontvangen.

Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden, betaling te weigeren of anderszins niet aan zijn/haar verplichtingen te voldoen. Evenmin verplicht overschrijding van de levertijd ST AGRO ADVIES  tot vergoeding van schade hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook.

4.2.

Indien niet franco is verkocht is het risico voor de goederen tijdens het vervoer voor rekening van de wederpartij vanaf het moment dat de goederen het bedrijf/magazijn van ST AGRO ADVIES  hebben verlaten. Het risico voor de goederen is derhalve tijdens het vervoer voor rekening van de wederpartij. ST AGRO ADVIES  is vrij in de keuze van (be)lading, transportmiddel en expediteur/vervoerder, tenzij anders is overeengekomen.

4.3.

Bij goederen die franco zijn verkocht is het risico voor de goederen voor rekening van de wederpartij vanaf het moment van de aflevering. Onder aflevering wordt verstaan: het stellen van de goederen in de macht van de wederpartij. De goederen zijn ook voor rekening en risico van de wederpartij vanaf het ogenblik waarop de wederpartij in verzuim is met het verrichten van de handelingen waarmee hij/zij aan de aflevering moet meewerken. De wederpartij is in verzuim indien hij/zij niet terstond na het verstrijken van de overeengekomen levertijd op de plaats van de aflevering de goederen afneemt. De wederpartij dient voldoende materiaal en personeel ter beschikking te (doen) stellen voor een vlotte en ongestoorde lossing van de goederen. Extra kosten ontstaan door nalatigheid van de wederpartij, waaronder opslag van de niet afgenomen goederen zijn voor rekening en risico van de wederpartij. Als datum van aflevering geldt de datering van de vrachtbrief waarop de verzending, hetzij door ST AGRO ADVIES  hetzij door derden als bovenbedoeld plaatsvindt – of bij gebreke daarvan het tijdstip waarop met de verzending een aanvang is gemaakt – behoudens afgehaalde goederen, waarvoor de datering op de afleveringsbon als zodanig geldt.

4.4.

ST AGRO ADVIES  is gerechtigd voor duurzame verpakking van materialen een vergoeding bij de wederpartij in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Belading of vulling van de door de wederpartij ter beschikking gesteld transport materiaal en/of emballage geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, ook indien deze door ST AGRO ADVIES  is geschied en/of door ST AGRO ADVIES  aan de wederpartij terzake van materiaal en/of emballage adviezen zijn verstrekt of daarbij door ST AGRO ADVIES  werkzaamheden zijn verricht. ST AGRO ADVIES  is bevoegd te weigeren materieel en emballage te beladen of te vullen dat naar haar oordeel niet voldoet aan de eisen die daaraan in verband met de veiligheid en de redelijkheid gesteld dienen te worden. In geval van een zodanige weigering is ST AGRO ADVIES  niet aansprakelijk voor de gevolgen die uit de vertraging voortvloeien. De derden als bedoeld in de voorgaande leden hebben dezelfde hier genoemde rechten en verplichtingen.

4.5.

De wederpartij is verplicht het geleverde dadelijk na aflevering te controleren op hoeveelheid, kwaliteit, specificatie en overige afwijkingen van het overeengekomene.

ST AGRO ADVIES  is gerechtigd een bestelling in zijn geheel, dan wel achtereenvolgens in gedeelten te leveren. In dat laatste geval is ST AGRO ADVIES  gerechtigd om elke deellevering afzonderlijk aan de wederpartij te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang een deelzending door de wederpartij niet wordt betaald, is ST AGRO ADVIES  niet tot levering van de volgende deelzending verplicht, maar is ST AGRO ADVIES  te harer keuze gerechtigd de overeenkomst voor zover deze nog niet is uitgevoerd zonder rechtelijk tussenkomst en zonder enige in gebreke stelling van de wederpartij op te schorten of te ontbinden, onverlet haar overige rechten, waaronder haar recht op schadevergoeding.

Eigendomsvoorbehoud:

5.1.

Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van ST AGRO ADVIES , totdat alle vorderingen die ST AGRO ADVIES  op de wederpartij heeft of zal krijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3.92 lid 2 BW aan rente en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig zijn betaald.

5.2.

Wanneer de wederpartij uit de door ST AGRO ADVIES  geleverde goederen, waarop een eigendomsvoorbehoud rust een nieuw goed vormt, handelt hij/zij bij die vorming in opdracht van ST AGRO ADVIES  en gaat hij/zij de zaak voor ST AGRO ADVIES  houden. Hij/zij wordt pas eigenaar op het moment dat het eigendomsvoorbehoud komt te vervallen doordat alle vorderingen van ST AGRO ADVIES  zijn voldaan.

5.3.

Zolang de eigendom van de goederen niet op de wederpartij zal overgaan, mag deze de goederen niet verpanden of aan derden enig recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf. De wederpartij verplicht zich op het eerste verzoek van ST AGRO ADVIES  mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de wederpartij uit hoofde van doorlevering van goederen op zijn/haar afnemers verkrijgt of zal verkrijgen. Voor zover ST AGRO ADVIES  nog andere vorderingen op de wederpartij heeft dan die bedoeld in artikel 5.1 en ST AGRO ADVIES  aan de wederpartij goederen heeft geleverd waarop geen eigendomsvoorbehoud rust, vestigt de wederpartij tot zekerheid voor de nakoming van zijn/haar verplichtingen ten gunste van ST AGRO ADVIES  een bezitloos pandrecht op deze goederen gelijk ST AGRO ADVIES  dit bezitloos pandrecht aanvaardt. De wederpartij zal in alle voornoemde gevallen op eerste verzoek van ST AGRO ADVIES  een akte tot vestiging van het pandrecht tekenen. Hij/zij zal ervoor instaan dat hij/zij tot verpanding van de goederen bevoegd is en dat op de goederen, afgezien van de rechten van ST AGRO ADVIES , geen pand‑ of beperkte rechten rusten.

5.4.

De wederpartij is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ST AGRO ADVIES  te bewaren. De wederpartij zal de in dit artikel bedoelde goederen behandelen als een goed huisvader. Hij/zij zal de goederen tegen alle calamiteiten verzekeren op basis van de factuurwaarde. De wederpartij zal ST AGRO ADVIES  op haar eerste verzoek naam en adres van de verzekeraars en copieën van de polissen verstrekken. Voorts zal de wederpartij op het eerste verzoek van ST AGRO ADVIES , voor zover dat nog niet al van rechtswege is ontstaan ten gunste van ST AGRO ADVIES  een stil pandrecht vestigen op zijn/haar vorderingen dien aangaande op de verzekeraar.

5.5.

ST AGRO ADVIES  is gerechtigd goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de wederpartij aanwezig zijn terug te nemen indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn/haar betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De wederpartij zal ST AGRO ADVIES  te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn/haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de goederen en/of ter uitvoering van onze rechten.

5.6.

De voornoemde bepalingen laten de overige aan ST AGRO ADVIES  toekomende rechten onverlet.

Reclames:

6.1.

Reclames hoegenaamd en van welke aard dan ook schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. Reclames worden door ST AGRO ADVIES  slechts geaccepteerd mits deze per aangetekende brief bij ST AGRO ADVIES  wordt ingediend binnen acht dagen na aflevering van de goederen. Na het verstrijken van de vorenbedoelde termijn geldt het afgeleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de wederpartij aanvaard. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval één jaar na tijdige reclamemelding aanhangig te zijn gemaakt. Het bewijs van tijdige reclame rust op de wederpartij. De wederpartij zal de juistheid van zijn/haar reclame slechts aan de hand van de goederen kunnen bewijzen, terwijl voorts op de wederpartij de bewijslast rust dat deze goederen dezelfde zijn als die welke door ST AGRO ADVIES  zijn afgeleverd en dat de goederen in dezelfde toestand verkeren als bij het verlaten van het magazijn van ST AGRO ADVIES . Afwijkingen in kwaliteit, afmetingen, kleuren, finish en dergelijke die technisch niet te voorkomen zijn of die volgens usance algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame. Reclame zal ook alleen gehonoreerd worden door ST AGRO ADVIES  indien zij in staat is gesteld de goederen in originele staat en in originele verpakking te controleren. Alleen goederen die in opdracht van ST AGRO ADVIES  zijn geretourneerd en waarvan bovendien de reclame door ST AGRO ADVIES  akkoord is bevonden, worden door ST AGRO ADVIES  geaccepteerd. De terugzending is voor rekening en risico van de wederpartij. Bij een door de wederpartij bewezen en door ST AGRO ADVIES  gegrond bevonden reclame kan ST AGRO ADVIES  te harer keuze de onderdelen of de artikelen waarop de reclame betrekking heeft remplaceren of aan de wederpartij crediteren, met uitsluiting van elk ander recht van de wederpartij op schadevergoeding. Ten aanzien van reclames wordt iedere gedeeltelijke levering als een afzonderlijke levering beschouwd.

Aansprakelijkheid:

7.1.

ST AGRO ADVIES  is nimmer (dus ook niet in geval van bijvoorbeeld overmacht, tekortkoming in de nakoming van enig verplichting, onrechtmatige daad, onjuist advies) gehouden tot enige schadevergoeding en/of boete hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook. Voor zover in rechte komt vast te staan dat de voornoemde volledige uitsluiting van de aansprakelijkheid niet in stand kan blijven geldt dat de hoogte van het door ST AGRO ADVIES  te betalen bedrag terzake van schadevergoeding en boete nooit hoger zal (kunnen) zijn dan het bedrag waarvoor de door ST AGRO ADVIES  afgesloten aansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk aanspraak geeft op een uitkering. Daarenboven zal de hoogte van het door ST AGRO ADVIES  te betalen bedrag terzake van schadevergoeding en boete nooit hoger (kunnen) zijn dan het bedrag dat vermeld staat in de factuur terzake van het/de betreffende goed(eren). In alle gevallen blijft echter gelden dat ST AGRO ADVIES  nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade en/of gevolgschade, waaronder begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de wederpartij.

Overmacht:

8.1.

In geval van overmacht is de verkoper naar eigen keus gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht opleverende omstandigheden, hetzij de koop, voor zover deze door de overmacht opleverende omstandigheden getroffen wordt, te ontbinden zonder dat de wederpartij aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

8.2.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden ten deze o.a. beschouwd: staking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen, of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in‑ of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan scheepsruimte, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd tengevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst door verkoopster in redelijkheid niet van haar mag worden verlangd.

 

Betaling:

9.1.

De geldbedragen die de wederpartij op grond van enige rechtsverhouding (bijvoorbeeld overeenkomst) aan ST AGRO ADVIES  moet betalen zijn geheel en dadelijk opeisbaar bij de totstandkoming van de rechtsverhouding, tenzij anders is overeengekomen. Indien en voor zover de geldbedragen niet opeisbaar zijn overeenkomstig het voorgaande, dan zijn de geldbedragen geheel en dadelijk opeisbaar bij gehele of gedeeltelijke aflevering van de goederen. Voor zover de geldbedragen die de wederpartij aan ST AGRO ADVIES  verschuldigd is nog niet opeisbaar mocht zijn overeenkomstig het voorgaande, dan dient in ieder geval betaling van de facturen van ST AGRO ADVIES  plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Reclames tegen facturen moeten schriftelijk bij ST AGRO ADVIES  zijn binnengekomen binnen acht dagen. Na het verstrijken van de termijn geldt de factuur als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de wederpartij aanvaard. Eventuele rechtsvorderingen moeten op straffe van verval uiterlijk 1 januari na tijdige reclamemelding aanhangig zijn gemaakt.

9.2.

In geval van niet, niet tijdig en/of niet volledige nakoming volgens de hierboven genoemde leden is de wederpartij zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist in gebreke en in verzuim. In geval van verzuim evenals in geval van aanvraag van surséance van betaling of van het faillissement of van liquidatie van de zaak van de wederpartij is de wederpartij aan ST AGRO ADVIES  over de aan ST AGRO ADVIES  verschuldigde bedragen een rente verschuldigd van 1% per maand, danwel indien dit meer is, is de wederpartij daarover de wettelijke rente verschuldigd. ST AGRO ADVIES  is alsdan tevens gerechtigd alle met de wederpartij lopende overeenkomsten zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De wederpartij is verplicht tot vergoeding aan ST AGRO ADVIES  van alle daaruit voor ST AGRO ADVIES  ontstane kosten en schade. Bovendien vervalt ieder verleend krediet en zijn alle op grond van de overige rechtsverhoudingen (bijvoorbeeld overeenkomst) verschuldigde bedragen ineens opeisbaar.

9.3.

Bij verzuim, evenals bij de overige in dit artikel genoemde omstandigheden, zullen de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten terzake van vaststelling van schade en aansprakelijkheid en ter verkrijging van voldoening, zomede ter voorkoming van beperking van schade als gevolg van gebeurtenissen waarop de aansprakelijkheid berust, de rente over de hoofdsom en de overige kosten – naast de hoofdsom – dadelijk opeisbaar worden. Buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 500,–, vermeerderd met gemaakte verschotten en verschuldigde belastingen.

9.4.

Uit het enkele feit dat ST AGRO ADVIES  zich heeft verzekerd van de hulp van een derde, blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van buitengerechtelijke kosten.

9.5.

De door de wederpartij te verrichten betalingen dienen zonder aftrek, korting of opschorting, verrekening, compensatie, schuldvergelijking, schulddelving hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook te geschieden. De wederpartij doet dus uitdrukkelijk afstand van deze rechten.

9.6.

Indien ST AGRO ADVIES  een opdracht geheel of gedeeltelijk heeft aangenomen, is de wederpartij verplicht – welke verplichting een integrerend deel van de overeenkomst vormt – ST AGRO ADVIES  desgevraagd ten bewijze van zijn/ haar kredietwaardigheid, hetzij vóór de levering, hetzij daarna zekerheid te stellen voor de nakoming van al zijn/haar verplichtingen en wel naar genoegen van ST AGRO ADVIES  door bijvoorbeeld storting van contante gelden, verlenen van een bankgarantie, cessie, verlenen van een pand‑ of hypotheekrecht etc. Aan de hoogte, omvang en de wijze van de door de wederpartij te stellen deugdelijke zekerheid/heden zijn geen maxima gesteld en worden door ST AGRO ADVIES  bepaald. De in dit lid bedoelde verplichting tot het stellen van zekerheid/heden geldt ook voor de verplichting tot het betalen van schade in geval ST AGRO ADVIES  van de wederpartij vergoeding vordert van schade, die het gevolg is van geheel of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst die aan de wederpartij is toe te rekenen.

9.7.

Indien de wederpartij in gebreke blijft met het stellen van zekerheid/heden is ST AGRO ADVIES  niet gehouden tot nakoming of verdere nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij uit hoofde van lopende overeenkomsten, onverminderd het recht van ST AGRO ADVIES  om de nakoming van de overeenkomst c.q. betaling van de op grond van de overeenkomst verschuldigde gelden, zomede schadevergoeding en/of de(ze) zekerheid/heden in rechte te vorderen.

 

Wanprestatie en ontbinding:

10.1.

Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt, bij diens faillissement, surséance van betaling, onder curatelestelling, beslag op zijn goederen, stillegging, overdracht of liquidatie van zijn bedrijf of enige belangrijke wijzigingen in zijn financiële omstandigheden, is ST AGRO ADVIES  gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd haar verdere rechten op schadevergoeding.

10.2.

ST AGRO ADVIES  heeft in de in het eerste lid genoemde omstandigheden bovendien het recht verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten, terwijl in deze omstandigheden alle openstaande vorderingen van ST AGRO ADVIES  ineens en onmiddellijk opeisbaar zijn, tenzij wederpartij de nodige zekerheden kan stellen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter:

11.1.

Alle geschillen worden beslecht langs de minnelijke weg of, in geval zulks niet mogelijk blijkt door de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Den Bosch. ST AGRO ADVIES  is evenwel gerechtigd om eventuele geschillen ook voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

11.2.

Op overeenkomsten, algemene voorwaarden en iedere nadere overeenkomst, alsmede op geschillen voortvloeiend hieruit is Nederlands recht van toepassing. Het verdrag van Wenen inzake de internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 Trb 1981, 184 is nimmer van toepassing.